ماموریت

هلدینگ جهاد نصر فارس متشکل از کارکنان و ایثارگرانی است که در زمینه های مختلف عمران و آبادانی و سازندگی کشور تجربه آموخته اند و برآنند تا با با ایجاد، توسعه و هم افزایی در شرکت های تابعه برای خلق ارزش و کسب مزیت های رقابتی پایداردر فعالیت های عمرانی و اقتصادی در جهت استفاده از منابع ملی و ایجاد زیرساخت ها در داخل و خارج کشور به جامعه بشری خدمتی ارزنده ارائه نمایند.
مهمترین ویژگی های ما صداقت، سرعت عمل، کیفیت، نوآوری و انعطاف پذیری در راستای رضایتمندی مشتریان است.
منابع انسانی، ارزشمندترین سرمایه ما می باشند که ارتقای مستمر دانش و مهارت ها، رفاه و تقویت مشارکت جویی آنان از اولویت های مهم ما است.
بر این باوریم که سهامداران ما شریف ترین افراد جامعه هستند لذا تمام تلاش خود را در جهت ارتقای رضایتمندی آنان از طریق افزایش ثروت و سود سهام آنان به کار خواهیم گرفت.