منشور اخلاقی

ما کارکنان هلدینگ جهاد نصر فارس، دین محوری که همان ارتباط و پیوند قلبی و معنوی با خداوند متعال می باشد را سر لوحه کارهای خود قرار داده و با توکل به خداوند، در راستای چشم انداز شرکت و همکاری و تلاش برای توسعه فرهنگ تعالی، بر اصول اخلاقی زیر هم پیمان بوده و در جهت سرافرازی و اعتلای کشور گام می نهیم:

الف - رهبری،
ما کارکنان هلدینگ جهاد نصر فارس در راستای ارزش آفرینی برای شرکت های تابعه از تفکر هدایت گری، استعداد آفرینی و ریسک پذیری بهره می گیریم.

ب -شایستگی،
ما کارکنان هلدینگ جهاد نصر فارس با توانمندسازی، فرصت سازی و شایسته سالاری، تلاش می نماییم تا با ارتقای شایستگی، خدمات مناسبی را به ذینفعان ارایه دهیم.

ج - سازگاری،
ما کارکنان هلدینگ جهاد نصر فارس با یادگیری مستمر، پویایی، نوآوری و انعطاف پذیری، به داشتن سازمانی سرآمد می اندیشیم.

د - هدفمندی،
ما کارکنان هلدینگ جهاد نصر فارس با همسویی، شفافیت و رعایت صرفه و صلاح به دنبال تحقق اهداف کلان شرکت هستیم.

ه - توجه به مسئولیت های اجتماعی،
ما کارکنان هلدینگ جهاد نصر فارس، حفظ محیط زیست، توسعه پایدار، صیانت از منابع ملی و ایجاد تعادل بین منافع شرکت، کارفرمایان و جامعه را مد نظر قرار می دهیم.