اخبار ویژه سهامداران

20

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت 5270 و شناسه ملی 10530177920 در روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 ساعت 9 صبح در محل شیراز – خیابان ساحلی غربی – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار می گردد.  از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها جهت شرکت در جلسه مذکور دعوت بعمل می آید.

 

دستور جلسه:

1- افزایش سرمایه شرکت

2- تغییر سال مالی شرکت

حضور وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی رسمی میسر می باشد.  

   

                                                                                                                      هیئت مدیره شرکت جهاد نصر فارس  

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |