اخبار ویژه سهامداران

08

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص)

بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت اول، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت 5270 و شناسه ملی 10530177920 در روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 ساعت 12 در محل شیراز – خیابان ملاصدرا- دانشکده مهندسی شماره 2 دانشگاه شیراز– سالن رازی برگزار می گردد. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها جهت شرکت در جلسه مذکور دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
1- تغییر نام شرکت
2- اصلاح موضوع اساسنامه
به همراه داشتن کارت ملی الزامی است. حضور وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی رسمی میسر می باشد.


هیئت مدیره شرکت جهاد نصر فارس
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |