اخبار ویژه سهامداران

20
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270 بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه مجمع...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270   بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر د...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
17

به استحضار سهامداران، نماینده قانونی آنان و کاندیداهای محترم می رساند؛

طبق ماده ۵ و بند ۷ ماده ۶ آئین نامه انتخابات هیئت مدیره مصوبه مجمع عمومی:

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01

اصلاحیه

آیین نامه انتخابات مصوب مجمع

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره

آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره

شرکت جهاد نصر فارس

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سال 1395
جلسه مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس در روز پنجشنبه مورخ 1396/01/24 از ساعت 9 صبح در محل زیر برگزار می گردد، از سهامداران محترم جهت شرکت...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سال 1395
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس در روز پنجشنبه مورخ 24/01/1396 از ساعت 11 صبح در محل زیر برگزار می گردد، از سهامداران محترم جهت...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |