آمارسهامداران

نوع سهامدار

درصد از کل

خانواده محترم شهدا و ایثارگران

75/2 درصد

کارکنان شرکت

10/8 درصد

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

14 درصد

مجموع

100 درصد

تعداد کل سهامداران

2890