نفت و گاز

  • احداث 19 دستگاه سلر و 84 کیلومتر از جاده های ارتباطی به چاه های گازی و 288 کیلومتر خطوط انتقال آب میدان گازی تابناک
  • احداث 5 دستگاه سلر و 10 کیلومتر جاده های ارتباطی به چاه های گازی و 50 کیلومتر خطوط انتقال آب میدان گازی هما
  • احداث یک دستگاه سلر و 12 کیلومتر جاده ارتباطی به چاه گاز و 18 کیلومتر خطوط انتقال آب میدان گازی پازن
  • احداث یک دستگاه سلر و 12 کیلومتر جاده ارتباطی به چاه گاز و 28 کیلومتر خطوط انتقال آب میدان گازی عسلویه
  • احداث 80 کیلومتر مسیر خطوط لوله 56 اینچ انتقال گاز از خطوط لوله چهارم سراسری (فاز 6)
  • اجرای 2/5 کیلومتر پروژه گاز رسانی به فاز 1 پتروشیمی ممسنی