ساخت و ساز

  • تولید کانالت نیم بیضی و سازه مقسم در کارخانه کانالت رامشیر
  • تولید کانالت نیم بیضی، سازه مقسم، نیوجرسی و انواع قطعات پیش ساخته بتنی در کارخانه قطعات پیش ساخته بتنی هندیجان