راه سازی

  • احداث محور بوان - مشایخ به طول 7 کیلومتر شامل دهانه تونل به طول 200 متر
  • عملیات راه سازی و آسفالت 37 کیلومتر از راه اصلی گله دار - دارالمیزان
  • عملیات راه سازی و آسفالت 12 کیلومتر از راه اصلی فراشبند – فیروزآباد (فاز 2)
  • عملیات راه سازی و آسفالت 73 کیلومتر از محورهای منطقه بیضاء
  • عملیات راه سازی و آسفالت 40 کیلومتر از راه اصلی مهر – گله دار – چاه کبکان – علامرودشت
  • عملیات راه سازی و آسفالت 160 کیلومتر از راه های منطقه اقلید
  • عملیات راه سازی و آسفالت 259 کیلومتر از راه های منطقه سپیدان
  • عملیات راه سازی و آسفالت 81 کیلومتر از محورهای میدان گازی تابناک
  • عملیات راه سازی و آسفالت 21 کیلومتر از راه اصلی فراشبند – فیروزآباد (فاز 1)
  • راه سازی و بهسازی 41 کیلومتر راه های دسترسی به محل چاه اکتشافی گاز سرتل لنده